1. അവസന്നവർഗം

    1. നാ. രാഷ്ട്ര.
    2. അവശവർഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക