1. അവസരസമത്വം

    1. നാ.
    2. എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ അവസരം ഉണ്ടാകുക എന്ന സ്ഥിതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക