1. അവസരോചിത

    1. വി.
    2. സന്ദർഭത്തിനു യോജിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക