1. അവസാദകം

    1. വി.
    2. ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കുന്ന, തളർത്തുന്ന, മുഷിപ്പിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക