1. അവസാനം

  1. നാ.
  2. മരണം
  3. ഒടുക്കം, അന്തം
  4. സമാപനം, വിരാമം, നിറുത്ത്
  5. അതിര്
  1. പ്ര.
  2. അവസാനക്കൈ = ഒടുക്കത്തെ പ്രയോഗം
 2. അവശീനം

  1. നാ.
  2. തേൾ
 3. ആവേശനം

  1. നാ.
  2. കോപം
  3. പ്രവേശിക്കൽ, പ്രവേശനം
  4. പണിപ്പുര, തൊഴിൽശാല
  5. ഭൂതബാധ
  6. ഗൃഹം, വാസസ്ഥാനം, നിവേശനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക