1. അവസാനിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഇല്ലാതാകുക, സമാപിക്കുക, കഴിയുക, ഒടുങ്ങുക, തീരുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക