1. അവസിത

  1. വി.
  2. അവസാനിച്ച, പൂർത്തിയായ, പരിണമിച്ച, കഴിഞ്ഞ
 2. ആവസിത

  1. വി.
  2. അവസാനിപ്പിച്ച
  3. പാറ്റിയെടുത്ത
  4. നല്ലപോലെ വിളഞ്ഞു പഴുത്ത
  5. തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ
  1. നാ.
  2. മെതിച്ച ധാന്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക