1. അവസിതം

    1. നാ.
    2. ധാന്യപ്പുര
    3. പാർപ്പിടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക