1. അവസേകം

    1. നാ.
    2. തളിക്കൽ, സേചനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക