1. അവസ്താരം

    1. നാ.
    2. മറ, വെളിയട, കൂടാരത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള തുണി
    3. പായ്, കിടക്ക
    4. കള്ളക്കണക്കുണ്ടാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക