1. അവസ്ത്ര

    1. വി.
    2. വസ്ത്രമില്ലാത്ത, നഗ്നമായ
  2. അവിസ്തര

    1. വി.
    2. ചുരുക്കമായ, സംക്ഷിപ്തമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക