1. അവസ്ഥാചതുഷ്ടയം

    1. നാ.
    2. ശൈശവം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർധക്യം എന്നീ നാല് അവസ്ഥകൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക