1. അവസ്ഥാത്രയം

    1. നാ.
    2. മനസ്സിൻറെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ. ജാഗ്രത്ത്, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക