1. അവസ്ഥാദ്വയം

    1. നാ.
    2. സുഖം, ദു:ഖം എന്നീ രണ്ട് അവസ്ഥകൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക