1. അവസ്ഥിതി

    1. നാ.
    2. നില, ഇരിപ്പ്, നിലനില്പ്പ്
    3. വാസം, പാർപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക