1. അവസ്യന്ദകം

    1. നാ.
    2. അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മിച്ചം വരുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക