1. അവസ്യന്ദി

    1. നാ.
    2. അരിപ്പ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക