1. അവസ്രംസിത

    1. വി.
    2. താഴത്തുവീണ, പതിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക