1. അവസ്രാവണം

    1. നാ.
    2. നാടുകടത്തൽ
    3. (മറുനാട്ടിലേക്ക്) കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക