1. അവഹനനം

    1. നാ.
    2. (നെല്ലുമുതലായവ) അടിച്ചുപൊഴിക്കൽ
    3. കുത്തൽ
    4. ശ്വാസകോശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക