1. അവഹസിതം

    1. നാ.
    2. നിന്ദാപൂർവമായ പൊട്ടിച്ചിരി, ഹാസത്തിൻറെ ആറു പ്രകാരഭേദങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക