1. അവഹാരം

    1. നാ.
    2. തത്കാലത്തേക്ക് വൈരം മറക്കുക
    3. ക്ഷണിച്ചുവരുത്തൽ
    4. വീണ്ടെടുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക