1. അവഹാരൻ

    1. നാ.
    2. കള്ളൻ, മോഷ്ടാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക