1. അവഹിത

    1. വി.
    2. അവധാനതയുള്ള, ശ്രദ്ധയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക