1. അവഹിത്ഥം

    1. നാ.
    2. ഒരു മുദ്രക്കൈ
    3. മറയ്ക്കൽ, ചതിവ്
    1. നാട്യ.
    2. സഞ്ചാരിഭാവങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ഭയം ലജ്ജ മുതലായ വികാരങ്ങളെ മറയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക