1. അവഹ്വരം

    1. നാ.
    2. വളഞ്ഞവഴി, ചതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക