1. അവാക്കർണൻ

    1. നാ.
    2. ചെവി കേൾക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ, ഏഡമൂകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക