1. അവാക്1

  1. അവ്യ.
  2. താഴോട്ട്, തെക്കോട്ട്
 2. അവാക്2

  1. വി.
  2. മിണ്ടാട്ടമില്ലാത്ത
 3. ആവക

  1. വി.
  2. രക്ഷിക്കുന്ന
 4. അവിക

  1. നാ.
  2. പെണ്ണാട്
 5. ആവിക

  1. വി.
  2. ആടിനെ സംബന്ധിച്ച
  3. ആട്ടുരോമംകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ
 6. ആവുക

  1. ക്രി.
  2. ആകുക
 7. ആവേഗി

  1. നാ.
  2. മറിക്കുന്നി
  3. കടൽപ്പാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക