1. അവാങ്മുഖ

    1. വി.
    2. അധോമുഖ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക