1. അവാചകം

    1. നാ. അലം.
    2. പദദോഷങ്ങളിൽ ഒന്ന്, വിവക്ഷിതാർഥത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ അശക്തമായ പദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക