1. അവാന്തര

    1. വി.
    2. മധ്യത്തിലുള്ള, നടുക്കുള്ള
    3. ഉള്ളിൽപെട്ട
    4. അപ്രധാനമായ
    5. നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക