1. അവാപ്ത

  1. വി.
  2. നേടിയ, ലഭിച്ച
 2. അവാപ്തി

  1. നാ.
  2. പ്രാപിക്കൽ, ലാഭം, സിദ്ധി
  1. ഗണിത.
  2. ഹരണഫലം
 3. അവിപത്തി

  1. നാ.
  2. വിപത്തില്ലായ്മ, ക്ഷേമം
  3. ഒരു ഔഷധ ചൂർണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക