1. അവാരപാരം

    1. നാ.
    2. പാരാവാരം, വൻകടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക