1. അവാരപാരീണ

    1. വി.
    2. സമുദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ച, മറുകരകടക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക