1. അവാവു

    1. സ.നാ.
    2. അവവു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക