1. അവാർഡ്

    1. നാ.
    2. സമ്മാനം, പാരിതോഷികം, അംഗീകാരത്തിൻറെ അടയാളമായി നൽകപ്പെടുന്ന ഉപഹാരം
    1. രാഷ്ട്ര.
    2. തർക്കവിഷയമായ പ്രശ്നത്തിൻമേൽ മധ്യസ്ഥൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന വിധിതീർപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക