1. അവികം

  1. നാ.
  2. ആട്
  3. വൈരക്കല്ല്
 2. ആവികം

  1. നാ.
  2. കമ്പിളി, ഫ്ലാനൽത്തുണി കരിമ്പടം മുതലായവ
  3. ആട്ടിൻതോൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക