1. അവികത്ഥ

    1. വി.
    2. ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക