1. അവികല്പം

    1. നാ.
    2. സംശയമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക