1. അവികസിത

    1. വി.
    2. വികസിക്കാത്ത, വിടരാത്ത, വർധിക്കാത്ത, വിപുലമാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക