1. അവികാര

    1. വി.
    2. ഭാവഭേദമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക