1. അവികാരി

    1. വി.
    2. മാറ്റമില്ലാത്ത (സ്ത്രീ.) അവികാരിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക