1. അവികൃതി

    1. നാ. സാംഖ്യ.
    2. പ്രകൃതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക