1. അവിക്രമ

    1. വി.
    2. വിക്രമം ഇല്ലാത്ത, പരാക്രമം ഇല്ലാത്ത, ശക്തികുറഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക