1. അവിക്രാന്ത

    1. വി.
    2. അതിശയിക്കപ്പെടാത്ത
    3. ശക്തിയില്ലാത്ത, ദുർബലമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക