1. അവിക്ലമം

    1. നാ.
    2. ക്ഷീണമില്ലായ്മ, ചുറുചുറുക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക