1. അവിക്ഷത

  1. വി.
  2. മുറിവ് ഏല്ക്കാത്ത, കേടുപറ്റാത്ത
  3. മുഴുവനായ
 2. അവക്ഷുത

  1. വി.
  2. തുപ്പൽവീഴ്ത്തി മലിനമാക്കിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക