1. അവിഗത

  1. വി.
  2. പോയിട്ടില്ലാത്ത
  3. വിട്ടുപോയിട്ടില്ലാത്ത, സ്വാധീനതയിലുള്ള
 2. അവിഘാത

  1. വി.
  2. വിഘാതമില്ലാത്ത, തടസ്സമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക