1. അവിഗമം

    1. നാ.
    2. ഭേദമില്ലായ്മ, യോജിപ്പ്
    3. സാന്നിധ്യം, അസ്തിത്വം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക