1. അവിഗൃഹീതൻ

    1. നാ.
    2. അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ലാത്തവൻ, യോജിപ്പുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക